{grotefoto}.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN 123TELCOM B.V.

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aansluiting: De koppeling tussen het interne netwerk of de apparatuur van Abonnee en het Internet en/of de daarop aangesloten netwerken, waardoor het gebruik van Internet en/of deze netwerken door Abonnee mogelijk wordt.

1.2 Abonnee: De partij waarmee 123Telcom een Overeenkomst heeft afgesloten.

1.3 Accountgegevens: Klantnummer en wachtwoord die Abonnee krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst.

1.4 Dienst: De producten en diensten die door Abonnee van 123Telcom worden afgenomen.

1.5 Offerte: Ieder aanbod van 123Telcom voor de levering van Dienst.

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst tussen 123Telcom en Abonnee, op grond waarvan 123Telcom de Dienst aan Abonnee ter beschikking stelt.

1.7 Producten: Apparatuur en/of andere zaken die 123Telcom in verband met de Overeenkomst ter beschikking stelt.

1.8 Website: De website van 123Telcom op www.123telcom.nl.

1.9 FUP: Fair Use Policy; het redelijk gebruik van de Telefoniedienst door Abonnee.

1.10 Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk van 123Telcom, dat dient voor het aansluiten van Randapparaten.

1.11 Voorzieningen: onderdelen van het vaste Telecommunicatienetwerk van 123Telcom, waaronder begrepen kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door 123Telcom ten behoeve van de Telefoniedienst worden gebruikt.

1.12 OPTA: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

1.13 Telefoniedienst: de dienst van 123Telcom die het mogelijk maakt dat telefoonverkeer (en het binnen de daarbij gebruikte technieken mogelijke dataverkeer) wordt afgewikkeld vanaf en naar Netwerkaansluitpunten of vergelijkbare aansluitpunten op andere telecommunicatienetwerken (vast of mobiel en zowel in Nederland als in het buitenland) waarmee het Netwerk van 123Telcom is verbonden.

1.14 Consumentendienst: Alle flat-fee telefoniediensten van 123Telcom (onbeperkt bellen voor een vast bedrag per maand).

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen 123Telcom en Abonnee.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door 123Telcom gehanteerde Algemene Voorwaarden.

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door 123Telcom zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.

2.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.6 123Telcom behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van deze wijziging(en) zal 123Telcom Abonnee tenminste 30 dagen voordat de wijziging(en) van kracht worden op de hoogte stellen op de website (www.123telcom.nl). Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten. Abonnee heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen dertig (30) dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van Abonnee of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen van kracht werden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 123Telcom heeft het recht om haar motiverende redenen een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens Abonnee aansprakelijk te zijn.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand door:

a. elektronische aanmelding, bijvoorbeeld via de website van 123Telcom;
b. aanmelding via een partner van 123Telcom;
c. telefonische aanmelding;
d. het door de aspirant Abonnee volledig invullen en ondertekenen van een Aanmeldingsformulier.

3.4 123Telcom zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van Abonnee zorg dragen voor toegang tot de Dienst. De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Dienst zijn opgeleverd.

3.5 De Overeenkomst die is afgesloten op de wijze als bepaald in artikel 3.3 kan door Abonnee kosteloos worden geannuleerd binnen 7 werkdagen nadat Abonnee een eerste bevestiging van de totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen, tenzij Abonnee de Dienst heeft geactiveerd voordat de genoemde termijn is verstreken.

3.6 Een door 123Telcom afgegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn.

3.7 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens 123Telcom binden 123Telcom slechts indien deze schriftelijk door 123Telcom zijn bevestigd.

3.8 123Telcom behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Abonnee zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. 123Telcom is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

Artikel 4: Uitvoering van de Dienst

4.1 123Telcom is gerechtigd de inhoud van de Dienst technisch zo in te richten als 123Telcom op enig moment beslist. 123Telcom behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren. Indien enige wijzigingen de Dienst nadelig beïnvloeden, zal 123Telcom zich inspannen Abonnee hierover te informeren.

4.2 123Telcom zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. 123Telcom kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren. 123Telcom streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Abonnee zo beperkt mogelijk te houden.

4.3 Indien er sprake is van technische problemen, is 123Telcom gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van 123Telcom nodig is, zonder Abonnee daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

4.4 123Telcom behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het netwerk, de Dienst en/of de systemen van 123Telcom, de toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of netwerk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van 123Telcom nodig is. 123Telcom zal indien mogelijk Abonnee tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.

4.5 123Telcom is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst te wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.

4.6 123Telcom behoudt zich het recht voor zodra zij kennis heeft van onwettige activiteiten of informatie, dan wel door een derde van dergelijke activiteiten of informatie op de hoogte wordt gesteld, de toegang tot de Dienst tijdelijk of definitief te beëindigen. De kosten verband houdende met een eventuele deblokkering en/of de opheffing van een beperking met betrekking tot de toegang van de Dienst worden bij Abonnee in rekening gebracht. Deze kosten worden gefixeerd op een bedrag van € 50,--.

4.7 123Telcom is gerechtigd de Accountgegevens te wijzigen. 123Telcom zal Abonnee van een wijziging tijdig op de hoogte stellen en Abonnee de gewijzigde Accountgegevens meedelen.

4.8 Tenzij anders overeengekomen, draagt Abonnee zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, (internet)verbinding, hardware, randapparatuur en andere voorzieningen om de indienststelling van de Dienst mogelijk te maken.

4.9 Indien van toepassing zal Abonnee de voor de Aansluiting benodigde formulieren invullen en ondertekenen. Abonnee staat jegens 123Telcom in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart 123Telcom voor enige aanspraak van een derde terzake.

4.10 Abonnee is gehouden om geleverde Dienst binnen 10 werkdagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken per post schriftelijk te melden aan 123Telcom. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen bekwame tijd nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan 123Telcom te worden gemeld. Gebreken moeten binnen de periode van 14 dagen na constatering gemeld worden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming.

4.11 Onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van koop voor een consument, bestaat de enige verplichting van 123Telcom bij gebreken met betrekking tot het geleverde, uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van 123Telcom. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de Overeenkomst, tenzij deze binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk per aangetekende post zijn gemeld en 123Telcom er na daartoe schriftelijke aangezegde redelijke termijn niet in slaagt aan zijn herstel/vervangingsplicht te voldoen en voorzover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Abonnee kan worden gevergd.

4.12 Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan Abonnee worden overgedragen, behoudt 123Telcom zich het eigendom voor tot het moment dat Abonnee aan 123Telcom al hetgeen Abonnee krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

4.13 123Telcom is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Abonnee, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van Abonnee onverlet.

Artikel 5: Installatie van de Dienst

5.1 Abonnee verleent medewerkers van 123Telcom of door 123Telcom ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Dienst alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Dienst.

5.2 Tijdens de installatie van de apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de softwareconfiguratie van Abonnee. 123Telcom kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van Abonnee na installatie op juiste wijze functioneren. 123Telcom adviseert Abonnee daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle (systeem) bestanden. 123Telcom aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

5.3 Indien Abonnee er voor kiest om de installatie zelf uit te voeren, is Abonnee verplicht de instructies in de gebruiksaanwijzing op te volgen. 123Telcom is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Artikel 6: Beschikbaarheid Dienst

6.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 123Telcom zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst op te leveren en operationeel beschikbaar te hebben.

6.2 123Telcom streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst. 123Telcom kan terzake geen garanties geven. Abonnee is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst mede kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen met het Internet, alsmede van het overige gebruik dat Abonnee gelijktijdig maakt van zijn internetaansluiting. Indien het overige gebruik van de internetaansluiting de Dienst van 123Telcom in ernstige mate belemmert of verstoort dan is 123Telcom gerechtigd om dit gebruik te blokkeren.

6.3 Abonnee mag slechts gebruikmaken van de Telefoniedienst met de door 123Telcom geleverde apparatuur. Indien uit onderzoek door 123Telcom blijkt dat klachten van Abonnee met betrekking tot de werking van de Dienst niet te wijten zijn aan de infrastructuur van 123Telcom, kan Abonnee verplicht worden zijn/haar apparatuur ter controle aan 123Telcom aan te bieden. Indien 123Telcom vaststelt dat de apparatuur van Abonnee de goede werking van het netwerk verstoort, is 123Telcom gerechtigd de Dienst voor Abonnee onmiddellijk buiten werking te stellen.

Artikel 7: Telefoonnummer

7.1 Ten behoeve van het gebruik van de Telefoniedienst dient Abonnee te beschikken over één of meer nummers. 123Telcom kent aan Abonnee één of meer nummers toe. Tevens kan een nummer dat reeds bij Abonnee in gebruik is of een aan hem door de OPTA toegewezen nummer daarvoor worden geaccepteerd.

7.2 123Telcom is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummer toewijzing door OPTA, alsmede in geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die naar het oordeel van 123Telcom nummerwijziging noodzakelijk maken. Ten minste drie (3) maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd zal 123Telcom dit aan Abonnee kenbaar maken, behoudens indien omstandigheden noodzaken tot een eerdere wijziging.

7.3 123Telcom is rechthebbende van de door OPTA aan 123Telcom toegewezen nummers. In geval van beëindiging van de Overeenkomst vervalt het recht van Abonnee op gebruik van het door 123Telcom aan Abonnee toegekende nummer en staat het 123Telcom volledig vrij het betreffende nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer met inachtneming van het bepaalde in artikelen 7.4, 7.5 en 7.6 zal worden geporteerd.

7.4 123Telcom stemt in met het gebruik door Abonnee van een nummer dat door een andere telefonie aanbieder is verstrekt, indien dit naar oordeel van 123Telcom (technisch) mogelijk is. 123Telcom is voor het realiseren van de nummerportering afhankelijk van de levertijd die de andere telefonie aanbieder hanteert. 123Telcom behoudt zich het recht voor om de aanvraag van Abonnee te weigeren indien het nummer niet binnen 35 werkdagen is geporteerd danwel niet kan worden geporteerd door de andere telefonie aanbieder.

7.5 123Telcom kan instemmen met een verzoek van Abonnee om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie aanbieder indien dit naar het oordeel van 123Telcom (technisch) mogelijk is. Een porteringsverzoek dient te allen tijde minimaal dertig (30) dagen voorafgaande aan de beëindiging van de Overeenkomst schriftelijk bij 123Telcom te zijn ingediend en door 123Telcom te zijn geaccepteerd.

7.6 123Telcom kan een verzoek om nummerportering, zoals bedoeld in artikel 7.4 en artikel 7.5, weigeren indien dit bijzondere technische aanpassingen van 123Telcom vergt en zolang nummerportabiliteit niet als onderdeel van de Telefoniedienst wordt aangeboden.

7.7 Indien Abonnee bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft opgenomen te willen worden in een telefoongids of abonnee informatiedienst dan zal 123Telcom de gegevens van Abonnee ter beschikking stellen aan de desbetreffende exploitant. 123Telcom is niet verantwoordelijk voor plaatsing of opname in de telefoongids of abonnee informatiedienst en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid. Wijziging in de gegevens als hier bedoeld kunnen worden doorgegeven aan 123Telcom of rechtstreeks aan de desbetreffende exploitant.

Artikel 8: Gebruik Telefoniedienst

8.1 Abonnee is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Telefoniedienst wordt gemaakt via zijn aansluiting en telefoonnummer, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening van Abonnee.

8.2 Het is Abonnee niet toegestaan om op welke wijze dan ook bij het gebruik van de Telefoniedienst rechten van derden te schenden, in strijd met de wet te handelen, onfatsoenlijk te handelen of schade aan derden of 123Telcom te berokkenen.

8.3 Het is Abonnee niet toegestaan de Telefoniedienst dusdanig te gebruiken dat het netwerk, het telecommunicatieverkeer, (computer)systemen van 123Telcom of derden, naar het oordeel van 123Telcom, hinder (zouden kunnen) ondervinden of de belangen van 123Telcom kunnen worden geschaad. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen korte gesprekken in een kort tijdsbestek, alles naar oordeel van 123Telcom.

8.4 123Telcom is in het geval Abonnee in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke Telefoniediensten/nummers verschuldigd wordt, gerechtigd om over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat Abonnee tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal 123Telcom Abonnee hierover voorafgaand informeren.

8.5 Op de website van 123Telcom (www.123telcom.nl) staat vermeld welke telefoonnummers voor de Telefoniedienst niet bereikbaar zijn. 123Telcom is gerechtigd hierin wijzigingen en aanpassingen door te voeren.

Artikel 9: Fair Use Policy Consumentendienst

9.1 De consumentendiensten van 123Telcom zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten. Abonnees met een zakelijke bedrijfsvoering worden nadrukkelijk uitgesloten voor het gebruik van deze diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen 123Telcom.

9.2 123Telcom hanteert geen vaste maandelijkse bellimiet. Wel dient Abonnee zijn dienst aan te wenden voor normaal consumentengedrag. Indien, naar de mening van 123Telcom, Abonnee structureel significant meer dan gemiddeld gebruik maakt van de dienst in verhouding met andere gebruikers van de dienst, zal 123Telcom Abonnee hierover informeren. Indien het structurele excessief gebruik zich na berichtgeving voortzet, is 123Telcom gerechtigd (i) het additionele gebruik aan Abonnee in rekening te brengen, (ii) de dienstverlening aan Abonnee buiten gebruik stellen en/of te wijzigen en (iii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De beoordeling van structureel excessief gebruik ligt geheel bij 123Telcom.

Artikel 10: Fair Use policy zakelijke diensten

10.1 Op zakelijke diensten waarbij de variabele kosten (b.v. gespreks- of dataverkeer) welke voortvloeien uit het gebruik van de dienst worden afgekocht tegen een vast bedrag per maand (hierna: “bundel”) is een Fair Use Policy van toepassing.

10.2 Bundels zijn gebaseerd op gemiddeld historisch gebruik van een dienst. Indien het gebruik gedurende een bepaalde periode sterk afwijkt van dit historisch gemiddelde dan heeft 123Telcom het recht om de prijs van de bundel per direct in overeenstemming te brengen met het nieuw vastgestelde gemiddelde gebruik over de achterliggende periode of de dienst per direct om te zetten naar een variant met variabele kosten.

10.3 Sterk afwijken wordt hierbij gedefinieerd als een verviervoudiging van het gebruik in één maand of een verdubbeling gedurende minimaal twee opeenvolgende maanden.

10.4 Indien het gebruik van een dienst over een periode van minimaal twee maanden sterk is afgenomen dan is Abonnee gerechtigd om 123Telcom te verzoeken om de prijs van de betreffende  bundel zodanig te verlagen dat deze weer in overeenstemming is met het nieuw vastgestelde gemiddelde gebruik.

Artikel 11: Accountgegevens

11.1 De Accountgegevens die Abonnee van 123Telcom ontvangt blijven eigendom van 123Telcom. Het is niet mogelijk om de accountgegevens na beëindiging van de Overeenkomst met 123Telcom te blijven gebruiken.

11.2 123Telcom zendt Abonnee de Accountgegevens toe per e-mail dan wel schriftelijk per post. 123Telcom sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Accountgegevens. Met name is 123Telcom niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Accountgegevens.

11.3 Abonnee dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. Abonnee is verplicht om verlies, diefstal of misbruik door derden van de Accountgegevens direct melden aan 123Telcom. Tot het tijdstip van melding is Abonnee aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt.

Artikel 12: Vergoedingen

12.1 Op Overeenkomsten, Dienst en overige betrekkingen tussen 123Telcom en Abonnee zijn de door 123Telcom op de website of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen van toepassing, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12.2 Abonnee is aan 123Telcom de vergoedingen verschuldigd voor de Dienst volgens de daarvoor vastgestelde tarieven welke vermeld staan op de website (www.123telcom.nl). De tarieven voor de Dienst kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.

12.3 Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in artikel 12.2 zijn de gegevens van 123Telcom beslissend tenzij binnen 30 dagen na factuurdatum door Abonnee wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

12.4 De in artikel 12.2 bedoelde eenmalige en periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat de Telefoniedienst in dienst is gesteld. 123Telcom is gerechtigd vooruit betaling te verlangen van de eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen. Gebruik afhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

12.5 123Telcom is gerechtigd de prijzen van de Dienst jaarlijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.

12.6 123Telcom is gerechtigd prijzen te wijzigen. 123Telcom stelt Abonnee hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Abonnee heeft in geval van een prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Na afloop van de periode van 30 dagen wordt Abonnee geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

12.7 Alle door 123Telcom gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in euro's. De prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW. De prijzen voor ondernemingen zijn exclusief BTW.

Artikel 13: Betaling en eigendomsvoorbehoud

13.1 De door Abonnee aan 123Telcom verschuldigde abonnementskosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht; de gebruikskosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.

13.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van automatische incasso van de door Abonnee aangegeven bank- of girorekening waarvoor Abonnee 123Telcom heeft gemachtigd.

13.3 Indien door middel van automatische incasso het aan 123Telcom verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient Abonnee per omgaand voor betaling op andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd is.

13.4 Indien Abonnee te lang in gebreke blijft met betaling dan is 123Telcom gerechtigd de dienstverlening aan Abonnee op te schorten. Gedurende de periode dat de dienst is opgeschort blijven de abonnementskosten doorlopen.

13.5 Aan Abonnee in het kader van de Dienst geleverde apparatuur blijft eigendom van 123Telcom, totdat het door Abonnee de op deze apparatuur betrekking hebbende verschuldigde bedrag geheel is voldaan.

13.6 Indien Abonnee, ook na herinnering en aanmaning, in gebreke blijft met betaling van de aansluitkosten of (het overeengekomen deel van) het investeringsbedrag dan is 123Telom gemachtigd om de overeenkomst te annuleren. Abonnee verbeurt daarmee 25% van de aansluitkosten dan wel het investeringsbedrag als zijnde annuleringskosten.

13.7 Is Abonnee in verzuim of schiet Abonnee op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Abonnee. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-. Indien aannemelijk is dat 123Telcom hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door Abonnee vergoed te worden.

Artikel 14: Privacy en beveiliging

14.1 Abonnee verleent toestemming aan 123Telcom om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van 123Telcom die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van 123Telcom en voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor 123Telcom en wordt niet aan derden verstrekt tenzij 123Telcom in het kader van de Dienst en/of aanvullende Dienst derden inschakelt, 123Telcom redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Abonnee te doen onderzoeken, dan wel wanneer 123Telcom hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is dan wel ter uitsluitende beoordeling van 123Telcom.

14.2 123Telcom kan de persoons- en verkeersgegevens gebruiken teneinde Abonnee 123Telcom-aanbiedingen te doen, tenzij Abonnee per aangetekend schrijven heeft aangegeven daartegen bezwaar te hebben.

14.3 Abonnee heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door 123Telcom zijn vastgelegd. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door 123Telcom van de gegevens kan Abonnee zich schriftelijk wenden tot de klantenservice van 123Telcom.

14.4 123Telcom spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. 123Telcom geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. 123Telcom is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Abonnee of derden die ondanks de door 123Telcom genomen maatregelen mocht ontstaan.

14.5 Indien Abonnee merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient Abonnee zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk of per e-mail aan 123Telcom te melden. 123Telcom is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.

Artikel 15: Verplichtingen Abonnee

15.1 Abonnee zal alle voor de Overeenkomst en de aan hem verschafte Diensten relevante door 123Telcom kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door 123Telcom (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen.

15.2 Abonnee is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van de Dienst en/of de bijbehorende hardware komt voor risico van Abonnee.

15.3 Abonnee zal de Dienst niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen en/of het plegen van strafbare feiten.

15.4 Het is Abonnee niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan Abonnee redelijkerwijs kan vermoeden dat dit 123Telcom dan wel de overige gebruikers van de Dienst van 123Telcom hindert of het gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.

15.5 Abonnee is verplicht aan 123Telcom gegevens te verschaffen die 123Telcom nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Dienst waaronder begrepen informatie over aangesloten of aan te sluiten apparatuur.

15.6 Abonnee is verplicht om aan redelijke verzoeken van 123Telcom om een handeling te verrichten, die naar het inzicht van 123Telcom noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de Dienst, te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het resetten van een switch, modem of basisstation.

15.7 Abonnee dient zich te houden aan de Fair Use Policy, hieronder wordt verstaan het beleid van 123Telcom betreffende het redelijk gebruik door Abonnee van telefoonverkeer zoals dat door 123Telcom op enig moment geldt en bekend is gemaakt op haar website.

15.8 Abonnee verplicht zich jegens 123Telcom te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie en het gebruik van telefoonnummers zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart 123Telcom voor enige aanspraak van derden terzake.

15.9 Abonnee zal bij het gebruik van de Dienst de belangen van 123Telcom niet schaden.

15.10 Indien Abonnee in strijd handelt met een van de voorgaande leden van dit artikel of indien 123Telcom vermoedt dat Abonnee in strijd handelt met één van die bepalingen, is 123Telcom gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die 123Telcom geraden voorkomen, zonder dat Abonnee aanspraak kan maken op schadevergoeding terzake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorts heeft 123Telcom in dat geval het recht aan Abonnee een onmiddellijk opeisbare boete in rekening te brengen van € 2.500,-- per gebeurtenis. Deze boete laat onverlet het recht van 123Telcom om volledige schadevergoeding te vorderen.

15.11 In geval van faillissement of schuldsanering van Abonnee dient Abonnee 123Telcom hiervan via haar bewindvoerder danwel curator terstond in kennis te stellen.

Artikel 16: Verhuizing Abonnee

16.1 Abonnee is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging (wijziging van telefoonnummer en emailadres inbegrepen) onverwijld via "Mijn 123Telcom", schriftelijk per post of per e-mail mededeling te doen aan 123Telcom. Indien Abonnee verhuist binnen het gebied waar de Dienst van 123Telcom beschikbaar zijn wordt de Overeenkomst op het nieuwe adres voortgezet.

16.2 De administratieve verwerking van een adreswijziging kan enkele werkdagen duren. 123Telcom mag ervan uitgaan dat het laatste door Abonnee opgegeven adres juist is. In geval 123Telcom zich schriftelijk tot Abonnee dient te wenden, is 123Telcom gedechargeerd wanneer 123Telcom dat doet aan het laatste adres dat Abonnee 123Telcom schriftelijk heeft gemeld.

16.3 Door het verstrekken van een opdracht tot verhuizing van een data dienst gaat Abonnee akkoord met een hernieuwde minimale contractuur van 12 maanden na de verhuisdatum voor deze dienst. Gedurende deze periode kan de dienst niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 17: Duur en beëindiging

17.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan door Abonnee uitsluitend schriftelijk worden beëindigd tegen het einde van de bepaalde looptijd met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn, bij gebreke waarvan de Overeenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

17.2 Na afloop van de in de Overeenkomst bepaalde looptijd is Abonnee te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn.

17.3 Opzegging van één bepaalde dienst heeft nooit tot gevolg dat andere door Abonnee afgenomen diensten ook automatisch worden beëindigd.

17.4 Ondanks eerdere opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst moeten altijd worden voldaan de tot aan het einde van de overeengekomen looptijd aan 123Telcom verschuldigde vergoedingen, zijnde de vergoedingen behorende bij de gehele contractduur van de Overeenkomst.

17.5 Een gratis Dienst kan, indien Abonnee gedurende een periode van 100 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door 123Telcom worden beëindigd.

17.6 123Telcom is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:

a. Abonnee beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
b. Abonnee in gebreke blijft met betaling;
c. Abonnee één of meer van zijn verplichtingen jegens 123Telcom niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

17.7 123Telcom is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van Abonnee is aangevraagd, Abonnee onder curatele is gesteld, Abonnee onder bewind is gesteld, Abonnee in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat Abonnee anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.

17.8 Indien de Overeenkomst door 123Telcom ingevolge één der artikelen in deze Algemene Voorwaarden tussentijds wordt beëindigd is Abonnee aan 123Telcom afsluitkosten verschuldigd met een minimum van € 50,-.

Artikel 18: Klachten en geschillen

18.1 Reclamaties op facturen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze periode vervalt elk recht op vergoeding. Het staat 123Telcom vrij om desondanks bedragen te crediteren.

18.2 Klachten over het functioneren van de Dienst dienen schriftelijk te worden aan 123Telcom te worden voorgelegd, met vermelding van het specifieke karakter van de storing, en het tijdstip en de frequentie van het zich voordoen van de storing.

18.3 Geschillen tussen consumenten en 123Telcom over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door 123Telcom te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door 123Telcom worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

18.4 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan 123Telcom heeft voorgelegd.

18.5 123Telcom zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

18.6 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van 123Telcom, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in artikel 18.5 had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

18.7 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is 123Telcom aan deze keuze gebonden. Indien 123Telcom dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 123Telcom dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

18.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 19: Aansprakelijkheid en vrijwaring

19.1 123Telcom is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

19.2 Indien 123Telcom tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal Abonnee 123Telcom deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval 123Telcom onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan 123Telcom een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

19.3 Indien blijkt dat 123Telcom toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en) is zij tegenover Abonnee aansprakelijk voor vergoeding van de door Abonnee geleden dan wel te lijden schade, uitsluitend in de zin van artikel 19.4.

19.4 123Telcom is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

a. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel 19;
b. Redelijke en aantoonbare kosten, die Abonnee maakt ter voorkoming of beperking van directe schade in de zin van dit artikel 19;
c. De schade direct toegebracht aan zaken (is stoffelijk: voor de goede orde zij vermeld dat hieronder niet wordt verstaan software of computersystemen) van Abonnee. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat 123Telcom voor de geleverde Dienst dan wel in verband met de Overeenkomst van Abonnee heeft ontvangen in enig jaar, met een maximum van € 1.000,-.

19.5 Onder directe schade wordt niets anders verstaan dan bovenstaande, derhalve evenmin gevolgschade. Met name is 123Telcom niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij 123Telcom of derden, handelingen van andere Abonnees, wijzigingen in aanmeldprocedure of Accountgegevens.

19.6 123Telcom is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatie- lijnen van derden, waaronder begrepen telefonie aanbieders en/of Abonnee, welke niet door 123Telcom worden beheerd.

19.7 Abonnee vrijwaart 123Telcom voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door Abonnee en/of onvoldoende naleving door Abonnee van enige verplichting jegens 123Telcom, al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 20: Overmacht

20.1 123Telcom is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van 123Telcom of enige derden die diensten aan 123Telcom leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie 123Telcom op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van 123Telcom liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van 123Telcom of enige derden die diensten aan 123Telcom leveren.

20.2 Wanneer 123Telcom wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel 123Telcom als Abonnee bevoegd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 21: Wijziging Algemene Voorwaarden

21.1 123Telcom heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

21.2 123Telcom zal de wijzigingen schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) aan Abonnee bekend maken. Na deze bekendmaking zullen de gewijzigde voorwaarden gelden in de relatie tussen 123Telcom en Abonnee vanaf de datum die door 123Telcom wordt aangegeven.

21.3 Indien Abonnee een wijziging, zoals bedoeld onder artikel 21.2, niet wenst te accepteren, heeft Abonnee het recht de Overeenkomst kosteloos binnen 30 (dertig) dagen na bekendmaking op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Opzegging is echter alleen toegestaan specifiek indien de betreffende wijzigingen betrekking hebben op Dienst zoals afgenomen door Abonnee.

Artikel 22: Slotbepalingen

22.1 123Telcom is gerechtigd om zonder toestemming van Abonnee (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.

22.2 Abonnee is niet gerechtigd om zonder toestemming van 123Telcom (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Dienst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.

22.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling of Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

22.4 Op betrekkingen tussen Abonnee en 123Telcom is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Abonnee en 123Telcom worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan wel ter keuze van 123Telcom, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Abonnee.

22.5 123Telcom is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.

 
©® 2007 123Telcom B.V.
design: Connexx Communications