{grotefoto}_f2.jpg

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe 123Telcom B.V. omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten. 123Telcom B.V. vindt de bescherming van privacy belangrijk. 123Telcom B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klant, onder andere via deze website en is daardoor verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De klant kan zich via deze website aanmelden voor de diensten van 123Telcom B.V. Hiervoor worden de minimaal noodzakelijke gegevens gevraagd, te weten naam, adres, woonplaats, land, bankrekening, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Een nieuwe klant wordt ook gevraagd naar het nummer van of een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Dit wordt uitsluitend gebruikt ter identificatie.

123Telcom B.V. gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de geleverde dienstverlening. Indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening kunnen de persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

- de uitvoering van de geleverde diensten; - de facturering en de financiële administratie, waaronder het al dan niet door derden doen innen van verschuldigde bedragen; - de inlichtingenverstrekking aan de klant, klachtenbehandeling en geschillenbeslechting; - de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; en - het voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Daarnaast kan 123Telcom B.V. de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van 123Telcom B.V. Daaronder wordt in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

123Telcom B.V. bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorg voor adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website van 123Telcom B.V. maakt o.a. voor een correcte werking van het gedeelte “Mijn 123Telcom” gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de klant. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens zoals naam of adres. Het is mogelijk om een browser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de functionaliteit van de website.

Bij overdracht van delen van of de gehele onderneming aan derden kan overdracht van de klantgegevens plaatsvinden. Hierover zal de klant worden geïnformeerd.

De klant heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens die door 123Telcom B.V. zijn vastgelegd in te zien en indien niet correct te (laten) verbeteren. Dit kan ook via het gedeelte “Mijn 123Telcom” op de website.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bepalend is de meest recente versie zoals gepubliceerd op de website.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken
of 088 - 123 0 123.

 
©® 2007 123Telcom B.V.
design: Connexx Communications